Arqueologia

El fons d’arqueologia recull una mostra important de materials procedents de diversos jaciments del municipi recol·lectats per Tomàs Balvey, llevat d’una petita mostra de materials ceràmics procedents de la necròpolis punicocartaginesa del puig des Molins a Eivissa.

En aquesta mostra destaquen un petit conjunt d’ascles de sílex, puntes de llança i destrals de mà d’època prehistòrica i de procedència desconeguda, així com una gran quantitat de fragments ceràmics d’època romana recol·lectats de forma no sistemàtica, molts dels quals de procedència desconeguda. També cal destacar-ne diversos fragments d’àmfora, pondus, pipes i llànties romanes i un fragment de baix relleu romà amb el cap d’un guerrer, recollit prop de la masia de Can Bellsolà (Cardedeu).

La col·lecció de materials procedents de l’excavació arqueològica del Pla de les Parets de Cardedeu forma el conjunt més interessant de tot el fons d’arqueologia. El jaciment va ser excavat per Tomàs Balvey l’any 1917 i, en aquell moment, s’hi van trobar tres fragments de paviments, “opus signinum” i marbres, fragments d’estucs, àmfores i decantadors, diverses monedes ibèriques i romanes i un segell d’àmfora amb la llegenda M + ANICI STRENONI. En una prospecció realitzada l’any 2002 es va fer evident l’existència d’una vil·la o assentament rural benestant romà, probablement de l’època alt imperial, de la qual resten encara in situ algunes estructures i paviments, actualment no visibles.